SINAPSIS - Acompañamiento pedagógico -

Oferta / novetat

REFUERZO ESCOLAR PRIMARIA Y E.S.O!

Català

A Sinapsis oferim reforç escolar de primària i ESO a Sa Coma:

 • Escola CEIP Punta de n'Amer
 • Sant Llorenç a CEIP Mestre Guillem Galmés.

Vengui i informis sense compromís.

Español

En Sinapsis ofrecemos refuerzo escolar de primaria y ESO en Sa Coma:

 • Escuela CEIP Punta de n'Amer
 • Sant Llorenç a CEIP Mestre Guillem Galmés

Venga e infórmese sin compromiso.

English

Sinapsis offers school support primary and ESO in Sa Coma:

 • CEIP Punta de n'Amer School
 • Sant Llorenç CEIP Mestre Guillem Galmés

You come and ask without obligation.

INFÓRMESE:
Fotos: 
Localitzacio: 
Característiques: 

Català

Sinapsis és una empresa que és dedica a oferir un espai educatiu per acompanyar a infants, joves, famílies i docents en el camí de l’ensenyament – aprenentatge. Un espai obert, estructurat i flexible, on es guiarà a l’infant perquè pugui ser el protagonista del seu procés d’aprenentatge.

Sinapsis pretén compartir el seu camí adaptant-nos al seu ritme i necessitats,  proporcionant-li eines i estratègies perquè sigui el responsable del seu propi procés, on ell és el que marca el temps i el camí a seguir, no es tracta de caminar per l’infant, la decisió d’aprendre és seva.

Per tal de reforçar aquest acompanyament, es necessari donar un suport, orientació i formació al seu entorn més immediat, és a dir, famílies i docents.

Oferim:

 • Intervenció pedagògica individualitzada.
 • Reforç de primària i ESO (8 alumnes).
 • Grups reduïts de 4 alumnes.
 • Intervenció en lectoescriptura.
 • Preparació de proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior.
 • Preparació per català.
 • Horaris flexibles.
 • Ens adapten a les necessitats de cada alumne.

Español

Sinapsis es una empresa que se dedica a ofrecer un espacio educativo para acompañar a infantes, jóvenes, familias y docentes en el camino de la enseñanza - aprendizaje. Un espacio abierto, estructurado y flexible, donde se guiará al infante para que pueda ser el protagonista de su proceso de aprendizaje.

Sinapsis pretende compartir su camino adaptándonos a su ritmo y necesidades, proporcionándole herramientas y estrategias para que sea el responsable de su propio proceso, donde él es el que marca el tiempo y el camino a seguir, no se trata de caminar por el infante, la decisión de aprender es suya.

Para reforzar este acompañamiento, es necesario dar un soporte, orientación y formación a su entorno más inmediato, es decir, familias y docentes.

Ofrecemos:

 • Intervención pedagógica individualizada.
 • Refuerzo de primaria y ESO (8 alumnos).
 • Grupos reducidos de 4 alumnos.
 • Intervención en lectoescritura.
 • Preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior.
 • Preparación para catalán.
 • Horarios flexibles.
 • Nos adaptamos a las necesidades de cada alumno.

English

Sinapsis is a company dedicated to providing an educational space to accompany infants, youth, families and teachers in the way of teaching - learning. An open, structured and flexible space, where the infant will be guided so that he can be the protagonist of their learning process.

Sinapsis wants to share their way adapting to their pace and needs, we provide tools and strategies to be responsible for his own process, where he is marking the time and the way to follow, we mustn't walk by the infant, the decision to learn is the infant.

To reinforce this support, it's necessary to give support, guidance and training to their immediate environment, families and teachers.

We offer:

 • Individualized pedagogical intervention.
 • Reinforcement of primary and ESO (8 students).
 • Small groups of 4 students.
 • Intervention in literacy.
 • Preparation of access tests medium and higher grade training cycles.
 • Preparation Catalan.
 • Flexible schedules.
 • We adapt to the needs of each student.
Adreça: 
C/ de l'Amistat 43 · 07500 Manacor · Mallorca
Població: 
Manacor
Horari: 
Lunes a viernes 10:00 - 13:30h // 15:05 - 20:15h
Telèfon: 
871 98 90 18
Comparteix: 
SubcatServ: 
Psicòlegs
Amb la col·laboració de l'Ajuntament