CAPELLETA DE LA MARE DE DEU - Costitx

Aanbiedingen / nieuws
Fotos: 
Lokalisierung: 
Features: 

Català

La capelleta recorda el lloc on la tradició situa la trobada de la imatge de la Mare de Déu. Segons aquesta llegenda, uns al•lots que es passejaven amb un capellà que era el seu mestre, trobaren la imatge a un magraner poc després de la conquesta de 1229. Els costitxers decidiren fer-li una capella, que poc després fou la parròquia primera de Canarrossa. Alguns anys després, amb motiu del trasllat de la parròquia a Sencelles, els sencellers volgueren endur-se´n la imatge a l'església de Sencelles; però, com a totes les llegendes marianes mallorquines, desaparegué per tornar a la seva primitiva capella de Costitx (Rosselló-Vaquer, 139).

Español

La capilla recuerda el lugar donde la tradición sitúa el encuentro de la imagen de la Virgen. Según esta leyenda, unos chicos que se paseaban con un cura que era su maestro, encontraron la imagen a un granado poco después de la conquista de 1229. Los costitxers decidieron hacerle una capilla, que poco después fue la parroquia primera de Canarrossa. Algunos años después, con motivo del traslado de la parroquia en Sencelles, los sencellers quisieron llevarse la imagen a la iglesia de Sencelles; pero, como todas las leyendas marianas mallorquinas, desapareció para volver a su primitiva capilla de Costitx (Rosselló-Vaquero, 139).

English

The chapel recalls the place where tradition places the encounter of the image of the Virgin. According to this legend, some children who walked with a priest who was their teacher, found the image of a pomegranate shortly after the conquest of 1229. The costitxers decided to make a chapel, which shortly after was the first parish of Canarrossa. Some years later, on the occasion of the transfer of the parish in Sencelles, the sencellers wanted to take the image to the church of Sencelles; but, like all Majorcan marian legends, he disappeared to return to his primitive Costitx chapel (Rosselló-Vaquero, 139).

 

Amb la col·laboració de:

Ajuntament Costitx

 

 

Adresse: 
C/ Major · 07144 Costitx · Mallorca
Ortschaft: 
Costitx
Aktie: 
SubcatLlocs: 
Monuments
Amb la col·laboració de l'Ajuntament