ORATORI DEL COCÓ

Oferta / novetat
Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

Català

L'oratori del Cocó està situat a I´antiga possessió de Son Ramon, topònim sorgit en el segle XVII, que, amb anterioritat havia format part de la possessió d'Aiamans i que, posteriorment, es subdividiria en I'esmentada Son Ramon i Son Pelai. A mitjans segle XVII, aquesta possessió era propietat del doctor Jaume Fàbregues, secretari del Sant Ofici de la Ciutat de Mallorca. A començaments del segle XIX, apareix una nova família propietària: la dels Alcover. Un dels descendents d'aquesta branca fou Mateu Alcover Bennàssar que deixa en testament les nou quarterades d'olivar que es deien del Cocó cedides per via notarial per a la construcció de la capella l'any 1878, sent valorada en vint-i-cinc pessetes.

Español

El oratorio del Cocó está situado en la antigua posesión de Son Ramon, topónimo surgido en el siglo XVII, que, con anterioridad había formado parte de la posesión de Aiamans y que, posteriormente, se subdividiría en la citada Son Ramon y son Pelai. A mediados del siglo XVII, esta posesión era propiedad del doctor Jaume Fàbregues, secretario del Santo Oficio de la Ciudad de Mallorca. A comienzos del siglo XIX, aparece una nueva familia propietaria: la de los Alcover. Uno de los descendientes de esta rama fue Mateu Alcover Bennàssar que deja en testamento las nueve "quarterades" de olivar que se llamaban del Cocó cedidas por vía notarial para la construcción de la capilla el año 1878, siendo valorada en veinte y cinco pesetas.

English

The oratorio del Cocó is located in the ancient possession of Son Ramon, a place name that emerged in the seventeenth century, which had previously been part of the possession of Aiamans and subsequently subdivided in the mentioned Son Ramon Son Pelai. In the middle of the 17th century, this property was property of Dr. Jaume Fàbregues, secretary of the Holy Office of the City of Mallorca. At the beginning of the nineteenth century, a new owner family appears: that of Alcover. One of the descendants of this branch was Mateu Alcover Bennàssar, who testifies to the nine "quarterades" of the olive trees that were called Cocó, which were granted by notary to the construction of the chapel in 1878, being valued in twenty five pesetas

Adreça: 
Av. del Coco · 07360 Lloseta · Mallorca
Població: 
Lloseta
Comparteix: 
SubcatLlocs: 
Centres de culte
Amb la col·laboració de l'Ajuntament