AUTOESCUELA VIVERO - Carnet conducir - Palma

Oferta / novetat

Català

Estem de celebració i ho volem compartir amb tots vosaltres portant de nou l'època dels 80. Per què?

L'Autoescola Vivero ja porta 32 anys movent-se! i, per aquesta raó, volem oferir-vos alguna cosa diferent que: "alucinaréis pepinillos!"

5.324 pessetes de matrícula per a qualsevol permís! És a dir, per només 32€.

¡Efectiviwonder! ¡5.324 pessetes!

Aquesta oferta "mola mazo"! i només estarà fins al 30 de setembre.

VIU ELS 80 AMB LA VIVERO!

Per a més informació:

* Oferta vàlida fins el 30 de setembre de 2018

 

Español

Estamos de celebración y lo queremos compartir con todos vosotros trayendo de nuevo la época de los 80. ¿Por qué?

¡La Autoescuela Vivero ya lleva 32 años moviéndose! y, por esta razón, queremos ofreceros algo diferente que ¡alucinaréis pepinillos!

¡5.324 pesetas de matrícula para cualquier permiso! Es decir, por sólo 32€.

¡Efectiviwonder! ¡5.324 pesetas!

¡Esta oferta mola mazo! y solo estará hasta el 30 de septiembre.

¡VIVE LOS 80 CON LA VIVERO! 

Para más información:

* Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2018

 

Fotos: 
Localització: 
Característiques: 

Català

Més de 25 anys d'experiència
Autoescola Viver és una entitat amb més de 25 anys d'existència a la nostra comunitat, amb dues etapes determinants, la seva fundació i tradició durant diversos anys i la seva segona fase amb el llançament i expansió encapçalada per María José Lobeiras i el seu equip.

Tracte personal sense renunciar als avenços del sector
Al llarg d'aquests anys, s'han anat desenvolupant noves tècniques d'ensenyament, usant i aportant noves tecnologia però sobretot el que caracteritza a l'Autoescola Viver ha estat i continua sent per sobre de tot, el tracte personalitzat amb els clients.

Instal·lacions i personal professional i qualificat
Comptem des d'uns anys, amb pistes pròpies de pràctiques, construïdes segons criteris professionals i ben situades de fàcil accés. Aquestes instal·lacions les posem a disposició dels nostres clients per a millorar i desenvolupar la seva experiència, conjugant a més amb la diversitat d'horaris.

Una flota completa i gran flexibilitat d'horaris
Hem anat augmentant la nostra flota de vehicles i el nostre equip humà, tenint com a lema que en Autoescola Viver es poden treure pràcticament tots els permisos. Tenim en compte el que significa per a molts joves, pels seus estudis o per la seva feina, el poder combinar els horaris i per això en aquesta entitat ens esforcem per disposar d'una flexibilitat de torns, a la mida de cada necessitat.

Español

Más de 25 años de experiencia
Autoescuela Vivero es una entidad con más de 25 años de existencia en nuestra comunidad, con dos etapas determinantes, su fundación y tradición durante varios años y su segunda fase con el lanzamiento y expansión encabezada por María José Lobeiras y su equipo.

Trato personal sin renunciar a los avances del sector
A lo largo de estos años, se han ido desarrollando nuevas técnicas de enseñanza, usando y aportando nuevas tecnología pero sobre todo lo que caracteriza a la Autoescuela Vivero ha sido y sigue siendo por encima de todo, el trato personalizado con los clientes. 

Instalaciones y personal profesional y calificado
Contamos desde unos años, con pistas propias de prácticas, construidas según criterios profesionales y bien situadas de fácil acceso. Estas instalaciones las ponemos a disposición de nuestros clientes para mejorar y desarrollar su experiencia, conjugándolo además con la diversidad de horarios.

Una flota completa y gran flexibilidad de horarios
Hemos ido aumentando nuestra flota de vehículos y nuestro equipo humano, teniendo como lema que en Autoescuela Vivero se pueden sacar prácticamente todos los permisos. Tenemos en cuenta lo que significa para muchos jóvenes, por sus estudios o por su trabajo, el poder combinar los horarios y por ello en esta entidad nos esforzamos para disponer de una flexibilidad de turnos, a la medida de cada necesidad.

English

More than 25 years of experience
Autoescuela Vivero is an entity with more than 25 years of existence in our community, with two decisive stages, its foundation and tradition for several years and its second phase with the launch and expansion headed by María José Lobeiras and his team.

Personal treatment without giving up the advances of the sector
Throughout these years, new teaching techniques have been developed, using and providing new technology but above all what characterizes Autoescuela Vivero has been and still is above all, the personalized treatment with customers.

Professional and Qualified Facilities and Staff
We counted from a few years, with tracks of practices, constructed according to professional criteria and well located of easy access. These facilities are available to our customers to improve and develop their experience, combining it with the diversity of schedules.

A complete fleet and great flexibility of schedules
We have been increasing our fleet of vehicles and our human team, having as motto that in Autoescuela Vivero can be obtained virtually all permits. We have in mind what it means for many young people, because of their studies or their work, to be able to combine schedules and therefore in this entity we strive to have a flexibility of shifts, tailored to each need.

 

 

Adreça: 
C/ Aragó 310 · 07008 Palma · Mallorca
Població: 
Palma
Telèfon: 
971 47 60 53
Comparteix: 
SubcatForm: 
Autoescola
Amb la col·laboració de l'Ajuntament